Spracovanie miezd podľa príslušných zákonných noriem.

prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
mesačné spracovanie miezd, prevodných príkazov na úhradu miezd, odvodov
spracovanie výkazov pre poisťovne
spracovanie mesačných prehľadov a ročných hlásení na daňový úrad
ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti