Jednoduché účtovníctvo

 •     peňažný denník
 •     kniha pohľadávok a záväzkov, saldokonto
 •     evidencia hmotného a nehmotného majetku
 •     evidencia DPH a spracovanie daňového priznania k DPH
 •     priebežné hodnotenie výsledkov hospodárenia
 •     ročná účtovná závierka 

    Podvojné účtovníctvo

 •     účtovný denník
 •     hlavná kniha
 •     evidencia záväzkov a pohľadávok, saldokonto
 •     evidencia hmotného a nehmotného majetku
 •     priebežné hodnotenie výsledkov hospodárenia
 •     ročná účtovná uzávierka

>>> Ak máte otázky, kontaktujte nás <<<

Viac času na váš core business.

images2Vďaka tomu, že prenecháte svoju účtovnú agendu našej spoločnosti JT Agency s.r.o., sa môžete plne venovať svojej prioritnej podnikateľskej činnosti.
Tým, že sústredíte svoju pozornosť na kľúčové činnosti svojho podnikania, zvyšujete svoj potenciál a tiež šancu na úspech.

 

Prečo externé účtovníctvo

images33Vedenie účtovníctva a spracovanie pridruženej agendy sa stáva čoraz častejšie predmetom presunu na externý subjekt.
Dôvodom je predovšetkým to, že sa jedná o činnosť, ktorá je povinná pre každého podnikateľa, ale iba u minimálneho počtu z nich súvisí s hlavnou činnosťou, ktorú vykonáva.

Tím našich pracovníkov je pravidelne školený a veľmi rýchlo dokáže reagovať na meniace sa zákony a normy. 
Vaše otázky sú pre nás motiváciou neustále sa vzdelávať, aby naše rady boli vždy vo váš prospech.