ĎAKUJEM za pochopenie

Dôležité termíny

Pre zefektívnenie našej a Vašej práce Vás prosím o zasielanie dokladov:

DPH - do 10-teho v mesiaci za predchádzajúci mesiac

MZDY - k poslednému dňu v danom mesiaci

Tu nájdete všetky dôležité informácie, ktoré sa Vás môžu dotýkať.

Odporúčam sa na tejto stránke občas zastaviť. Táto sekcia bude pravidelne dopĺňaná.


 

ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA

S účinnosťou od 1. novembra 2018 majú právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, povinnosť zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. do obchodného registra zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Pri prvozápise právnickej osoby táto povinnosť platí od 1. novembra 2018 a údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú v prvozápisovom formulári v rámci samostatnej časti zápisového formulára príslušného podľa typu zapisovaného subjektu.

OZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV ZARADENÝCH DO 2. KATEGÓRIE NA ÚVZ SR DO 15. 1. 2019 -- ZMENA --

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.
--
ZMENA:

Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143

Hodnoty stravného pre jednotlivé časové pásma platné od 1.7.2019

Hodnoty stravného pre jednotlivé časové pásma platné od 1.7.2019

Opatrenie 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 19. júna 2019 o sumách stravnéhoustanovuje od 1. 7. 2019 nové hodnoty stravného pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

Od januára majú zamestnávatelia povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta

Od nového roka je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá so sebou prináša novinku pre zamestnávateľov – povinné nahlasovanie pracovných ponúk. § 62 (Povinnosti zamestnávateľa) uvedeného zákona sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napríklad § 26 zákona č. 55/2017 Z. z.)“.

Cieľom tohto opatrenia je jednoduchšia identifikácia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Poznať reálny stav voľných pracovných miest (počet, druh a pod.) je jedným z dôležitých kritérií pri stanovovaní zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

Voľné pracovné miesta môže zamestnávateľ nahlásiť:

eKASA - Máte takúto pokladňu? Máte problém

ekasa img

Spoločnosť Elcom oznámila, že pokladnice Euro 1000, Euro 2000, Euro 500, Euro 200 TX a Mini eFox nebude možné prerobiť na nový systém eKasa. Podnikateľ, ktorý má takúto pokladnicu,